ชื่อการค้า : ไซโฟเวอร์

ชื่อสามัญไซโฟเวอร์

สารสำคัญ: 

สารเสริมประสิทธิภาพฤทธิ์ยา

ออกฤทธิ์เป็นปุ๋ยน้ำ

สูตร 3-17-0

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง: 

 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N)
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)
 • Acidifier Color indicator
 • Emulsifier
 • Surfactant
 • Fertilizer
คุณสมบัติ:  
 • ช่วยปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม (pH<5.5) ก่อนนำไปใช้ผสมสารกำจัดศัตรูพืช
 • ช่วยให้สารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดที่นำมาผสมกันก่อนนำไปพ่นให้กับพืช สามารถเข้ากันได้หล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน (จากคุณสมบัติของ Emulsifier)
 • ข่วยให้สารละลายศัตรูพืชเกาะจับติดใบดีและสามารถดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว (จากคุณสมบัติของ Surfactant)
 • ช่วยในการงอกของราก ใบหนาแผ่ขยาย กระตุ้นการออกดอกของพืช
 • ช่วยป้องกันกำจัดการเกิดโรครากเน่า โคนเน่า กล้าเน่า ที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora spp.
ประโยชน์และวิธิการใช้:  

สำหรับใช้เป็นปุ๋ยน้ำ              ใช้ในอัตรา  10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

สำหรับใช้เป็นสารจับใบ       ใช้ในอัตรา  3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

สำหรับใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora spp. ใช้ในอัตรา  10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระบาดของโรค

สำหรับใช้เป็นสารปรับสภาพน้ำ อัตราจะแตกต่างกันไปตามความเป็นด่างของน้ำ

สีเหลือง pH > 6.0

สีส้ม pH > 5.5 – 6.0

สีแดง pH < 5.5