ชื่อการค้า : ไกลโฟเซต 48

ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต, ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม

สูตรผสม 48% W/V SL
คุณสมบัติ
  •เป็นสารกำจัดวัชพืช
  •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมเข้าทางใบและส่วนอื่นๆของวัชพืชที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง
  •มีการเคลือนย้ายไปยังส่วนต่างของวัชพืช รวมทั้งรากเหง้าใต้ดิน
  •วัชพืชจะแสดงอาการใบเหลืองภายหลังการใช้ 7 วัน ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่ใช้และขนาดของวัชพืช

 

 

ประโยชน์
อัตราการใช้
•ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้างโดยทั่วไป
•ใช้ได้ในสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์ม ตลอดจนพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตรและตามแหล่งน้ำ
•โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 500-1000 ซีซีต่อไร่
  •สำหรับการกำจัดหญ้าคา ในพื้นที่ที่ร่มเงา เช่น โคนต้นปาล์ม ไม้ผล และยางพาราอายุมากกว่า 3 ปี   ใช้ในอัตรา 500 ซีซีต่อไร่
  •สำหรับกำจัดหญ้าคา ในพื้นที่โล่งหรือในสวนยางพาราอ่อนใช้ในอัตรา 750 ซีซีต่อไร่
  •สำหรับกำจัดแห้วหมู ใช้ในอัตรา 600-700 ซีซีต่อไร่
  •สำหรับกำจัดไมยราบยักษ์ ใช้ในอัตรา 1.5-3 ลิตรต่อไร่
  •สำหรับกำจัดผักตบชวา ใช้ในอัตรา 1 ลิตรต่อไร่
  •สำหรับกำจัดหญ้าใบไผ่ หญ้าลูกเห็บ ใช้ในอัตรา 225-250 ซีซีต่อไร่ขนาดบรรจุ

1 ลิตรx12
4 ลิตรx6