ชื่อการค้า : เอราโปรมูเร่

ชื่อสามัญไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล

 

สูตรผสม 15+15 EC

คุณสมบัติ

• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ออกฤทธิ์ในทางรักษาโรคพืชและป้องกันโรคพืชได้ยาวนาน
• สามารถรักษาและป้องกันโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
• ดูดซึมเข้าทางใบและเคลื่อนย้ายได้ดีภายในพืช
• เหมาะสำหรับใช้ในนาข้าวและข้าวโพด

ประโยชน์และวิธีใช้

พืชปลูก
โรคศัตรูพืช
อัตราการใช้
ข้าว
โรคกาบใบแห้ง
โรคเมล็ดด่าง
โรคใบขีดสีน้ำตาล
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าวโพด
โรคราสนิม
15-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร