ชื่อการค้า : เอราโซน

ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์

สูตรผสม           27.6%   W/V SL

คุณสมบัติ
  • เป็นสารกำจัดวัชพืช
  • ออกฤทธิ์แบบสัมผัส ภายใต้สารจับใบที่มีประสิทธิภาพสูง
  • ออกฤทธิ์ทำลายในส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช
  • เมื่อตกลงไปในดินจะถูกดูดซับจากอินทรีย์วัตถุและอนุภาคดิน

 

ประโยชน์
อัตราการใช้
วิธีการใช้
กำจัดวัชพืชทุกชนิดที่มีสีเขียว ออกฤทธิ์แบบฆ่าวัชพืชจะแห้งตายภายใน 1 วัน การตายจะตายดีภายใต้สภาพที่มีแสงแดดจัด 60-80 ซีซีต่อน้ำ  20 ลิตร พ่นให้เป็นละอองฝอยโดนวัชพืชที่มีสีเขียวอย่างทั่วถึง
ระวังละอองยาปลิวไปโดนพืชปลูก