ชื่อการค้า : เอราวัณ-คอมบี

ชื่อสามัญ : อามีทรีน+อาทราซีน

 สูตรผสม 40%+40% WP

คุณสมบัติ

เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น

ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้นในไร่อ้อยและสับปะรด
การใช้และอัตราการใช้
•อ้อย  ใช้ในอัตรา 480-960 กรัมต่อไร่
•สับปะรด  ใช้ในอัตรา 480-600 กรัมต่อไร่
ขนาดบรรจุ
1กกx18