ชื่อการค้า : เอราบิวทาคลอร์

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์สูตรผสม     60%   W/V  EC 

คุณสมบัติ

  • เป็นสารควบคุมการงอกของวัชพืช
  • ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนภายในวัชพืช
ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้
ใช้ควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้างและกกหลายชนิด ในนาข้าว 200 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ ในนาหว่านน้ำตม พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 1-4 วัน เมื่อข้าวตั้งตัวได้แล้ว จึงทยอยไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าว แต่ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว หรืออาจพ่นก่อนหว่านข้าวงอก 3-4 วันก็ได้
250 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ ในนาดำ พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายใน 4-7 วันหลังปักดำแล้ว ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด แล้วจึงค่อยๆระบายน้ำเข้านาอีกครั้งภายหลังพ่นสูงประมาณ 1-2 นิ้ว โดยรักษาระดับน้ำไว้อย่าน้อย 2 วัน
400 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตร ต่อไร่ นาหยอด-ข้าวไร่ พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายหลังหยอด(ก่อนที่วัชพืชจะงอก)