ชื่อการค้า : เอราบาส

ชื่อสามัญ : กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม

 

สูตรผสม : 15% W/V SL
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย
• เป็นสารกำจัดวัชแบบสัมผัสและแบบดูดซึม
• สามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะในใบพืชเท่านั้น
• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าได้เฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชเท่านั้น
• ไม่สามารถเข้าทางราก
• ไม่ตกค้างอยู่ในดิน จะย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินอย่างรวดเร็ว
• สามารถกำจัดวัชพืชใบกว้างได้ทั้งวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชข้ามปี รวมทั้งวัชพืชชนิดหญ้าใบแคบ
• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 ชั่วโมง
• สามารถกำจัดวัชพืชปราบยากและวัชพืชชนิดเถาเลื้อยได้เป็นอย่างดี เช่น หญ้าขน หญ้าละออง ผัก
ปราบ ไมยราบและหญ้าเถาเลื้อยโดยทั่วไป เป็นต้น
• วัชพืชจะแสดงอาการเหลืองภายใน 1-2 วัน และจะแห้งตายภายใน 1-2 สัปดาห์
ประโยชน์
สำหรับการใช้ในสวนผลไม้โดยทั่วไป
ชนิดของวัชพืช
อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
อัตราการใช้ต่อไร่                วิธีการใช้        
  วัชพืชทั่วไป 150 ซีซี  600 ซีซี ควรมีระยะปลอดฝน 2-3 ชั่วโมง   ………………………………………
 วัชพืชปราบยาก  200-250 ซีซี  750-1000 ซีซี