ชื่อการค้า : เอรานัล 95 เอสพี

ชื่อสามัญ : 2,4-ดี โซเดียม ซอลท์

สูตรผสม :  95% SP

คุณสมบัติ
 • เป็นสารกำจัดวัชพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• กำจัดวัชพืชใบกว้างภายหลังงอกทั้งวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชข้ามปี เช่น ผักตบ เซ่ง จอกแหน สาบเสือ แห้วหมู ผักบุ้งและวัชพืชใบกว้างอื่นๆ เป็นต้นประโยชน์

พืชปลูก

วัชพืช

อัตราการใช้
 
        วิธีการใช้   
   ใช้ในพืชปลูกได้หลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ปอ  ……………………………………………  พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร
…………………………………………………….
 25-35 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
……………………………………………………..
   สำหรับอ้อย ควรพ่นเมื่ออ้อยสูง ประมาณ 1 ฟุต
สำหรับปอ ควรพ่นเมื่อปอสูง 2 ฟุต ….. …………………………………………………….
  สวนไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ส้ม มะม่วง เงาะ ทุเรียน ลำไย   พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร   25-35 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร      ระวังละอองยาโดนใบ และควร พ่นในช่วงที่ผลโตแล้ว

ขนาดบรรจุ 
1000 กรัม x 24