ชื่อการค้า : เอราซิโนน

ชื่อสามัญ : เฮกซาซิโนน

สูตรผสม 25%  W/V  SL

คุณสมบัติ
  •เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งก่อนและหลังวัชพืชงอก
  •ดูดซึมได้ทั้งทางใบและทางราก โดยจะแสดงอาการภายใน 1-5วัน และจะตายในที่สุดภายใน 7-10 วัน ตายนานมกกว่า 2 เดือน
  •ตกค้างอยู่ในดินได้นาน 18 เดือน หากได้รับความชื้นจะออกฤทธิ์เข้าทางรากกำจัดวัชพืชได้อีก โดยเฉพาะวัชพืชข้ามปี