ชื่อการค้า : เอราซาพรอป 6.9 อีซี

ชื่อสามัญ : ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล

คุณสมบัติ

•  เป็นสารกำจัดวัชพืช
•  ออกฤทธิ์กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น
•  ออกฤทธิ์แบบดูดซึมและสัมผัสตาย
•  ดูดซึมเข้าทางใบแล้วเคลื่อนย้ายลงสู่รากเหง้าใต้ดิน
•  ดูดซึมเร็ว มีระยะปลอดฝนเพียง 3-5 ชัวโมง


ประโยชน์

•  ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบได้ทุกชนิด


วิธีใช้และอัตราการใช้

•  ในช่วงหลังหว่านข้าว 7-10 วัน ใช้อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 150 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 4-5 ไร่
•  ในช่วงหลังหว่านข้าว 20-30 วัน ใช้อัตรา 80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเป็นจุดๆที่มีหญ้าใบแคบ