ซิ้งฟาสท์    ZINCFAST

• ช่วยเพิ่มสีผิวผล
• ป้องกันใบร่วงก่อนแก่เต็มที่
• ช่วยเพิ่มการสร้างราก
• ช่วยสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตภายในพืช
• ช่วยเพิ่มผลผลิต

อัตราการใช้ 

• ไม้ผล (เช่น ส้ม ฯลฯ ) ใช้ 10 – 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• พืชผัก ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• ธัญพืช (เช่น ข้าว ฯลฯ) ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• พืชไร่ ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)

วิธีการใช้

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ไม้ผล •ช่วงหลังปลูก
•ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงพัฒนาการของผล
ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงข้าวออกรวง
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชผัก •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงพัฒนาการของผลและหัว
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มันเทศ มันสำปะหลัง •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงเริ่มลงหัว
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชไร่ •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
•ช่วงเริ่มติดผลและติดฝัก
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ดอกไม้ประดับ •ช่วงแรกของการเจริญเติบโต ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร