คูวาส KUVAS สารอาหารเสริมชนิดผงความเข้มข้นสูง โดยเฉพาะธาตุมักเนเซี่ยม

คุณสมบัติพิเศษ

• เนื่องจากอยู่ในรูปคีเลท พืชสามารถดูดนำไปใช้ได้ทั้งทางใบและทางราก
• เนื่องจากมีปริมาณธาตุมักเนเซี่ยมในปริมาณสูงเป็นพิเศษ จึงช่วยในการสร้างแป้งและน้ำตาลในกระบวนการสังเคาระห์แสงได้อย่างเต็มที่ สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้อย่างทันท่วงที และช่วยให้มีการออกดอก ติดผลอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีคุณภาพที่ดีตลอดการเก็บเกี่ยว

ประโยชน์

• ช่วยเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว เขียวเข้มสมบูรณ์
• เร่งการเจริญเติบโตและเสริมสร้างอาหารอย่างพียงพอ สำหรับการออกดอก
• โดยเฉพาะในช่วงที่ติดผลอ่อนนับว่าเป็นช่วงวิกฤติที่สำคัญ จำเป็นต่อการบำรุงรักษาผลอ่อนให้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์
• บำรุงผลแก่ก่อนการเข้าสีหรือก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพผล
• สามารถรักษาอาการก้านช่อดอกและช่อผลแห้งเหี่ยวในองุ่น อันเนื่องมาจากการขาดธาตุอาหาร

วิธีการใช้

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ไม้ผลทุกชนิด (โดยเฉพาะ องุ่น ส้ม ทุเรียน ลำไย ชมพู่ ฯลฯ )
  • เมื่อเริ่มแตกใบอ่อน
  • ก่อนและหลังการออกดอก
  • เมื่อเริ่มติดผล
  • ก่อนการเข้าสีหรือก่อนการเก็บเกี่ยว
ใช้อัตรา 5 – 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรพ่นซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง  ห่างกัน 7 – 10 วัน
พืชผัก
  • ภายหลังจากการย้ายลงแปลงหรือเมื่อเริ่มแตกใบจริง 4-6 ใบ
ใช้ 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ ) ควรพ่นซ้ำห่างกัน 5 – 7 วัน
ข้าว
  • เมื่อข้าวเริ่มแตกกอ
ใช้ 10  กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรพ่นซ้ำภายใน 10 – 15 วัน
พืชไร่ โดยเฉพาะพืชน้ำมันต่างๆ เช่น ปาล์มน้ำมันและถั่ว เป็นต้น
  • เมื่อเริ่มมีการแตกใบอ่อน
  • ก่อนการออกดอกและเมื่อเริ่มติดผลหรือฝัก
  • ก่อนการเก็บกี่ยว
ใช้ 10 – 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำห่างกัน 10 – 15 วัน
ไม้ดอกไม้ประดับ
  • เมื่อเริ่มแตกใบอ่อนและภายหลังการออกดอก

 

ใช้ 3 – 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ ) ควรฉีดพ่นซ้ำห่างกัน 5 – 7  วัน