ชื่อการค้า : คาราวาน

ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียมสูตรผสม     48%   W/V SL 

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืช
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมเข้าทางใบและส่วนอื่นๆของวัชพืชที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง
  • มีการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของวัชพืช รวมทั้งรากเหง้าใต้ดิน
  • วัชพืชจะแสดงอาการใบเหลืองภายหลังการใช้ 7 วัน ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่ใช้และขนาดของวัชพืช
พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้
-ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้างโดยทั่วไป กำจัดวัชพืชโดยทั่วไป 500-1000 ซีซีต่อไร่
-ใช้ได้ในสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์ม ตลอดจนพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตรและตามแหล่งน้ำ กำจัดหญ้าคา ในพื้นที่ที่ร่มเงา เช่น โคนต้นปาล์ม ไม้ผล และยางพาราอายุมากกว่า 3 ปี  ใช้ในอัตรา 500 ซีซีต่อไร่
กำจัดหญ้าคา ในพื้นที่โล่งหรือในสวนยางพาราอ่อน  750 ซีซีต่อไร่
กำจัดแห้วหมู  600-700 ซีซีต่อไร่
กำจัดไมยราบยักษ์  1.5-3 ลิตรต่อไร่
กำจัดผักตบชวา  1 ลิตรต่อไร่
กำจัดหญ้าใบไผ่ หญ้าลูกเห็บ 225-250 ซีซีต่อไร่