นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแล บริษัทฯ มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้บริษัทฯ มาอย่างสมัครใจเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น และเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน บริษัทฯ จะจัดเก็บเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาตามความจำเป็นเท่านั้น

ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบผ่าน โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, Google, Apple ID และยอมรับในข้อตกลง นโยบายสิทธิส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ IP Address, Browser, Domain name, เวลาที่เยี่ยมชม, เนื้อหาที่รับชม และประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์บริษัทฯและบริษัทในเครือ

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา เพื่อน และ/หรือลูกจ้างของท่าน) โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท่านยืนยันต่อบริษัท ว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อบริษัทฯ ต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลาในการเก็บ

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลบางประเภทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น เฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ไปยังตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ ผู้รับจ้าง เท่านั้น

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน
ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในนโยบายฉบับนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน
  2. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  3. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  4. สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล เพื่อไม่ให้บริษัทฯ นำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น
  5. สิทธิการขอคัดค้าน การเก็บ รวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอคัดค้านภายหลังได้
  6. สิทธิการขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์ erawanagri.com นี้ให้บริการโดยบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งาน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านคลิก “ยินยอม” หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

นโยบายคุกกี้ จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ประโยชน์และการทำงานของคุกกี้ วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน รวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยที่เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูข้อมูลในไฟล์เหล่านี้ได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

ประโยชน์และการทำงานของคุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจดจำลักษณะการใช้งานและเข้าใจความต้องการของท่านได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้ และใช้ในการประมวลผลนั้น จะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
– อินเตอร์เน็ตโดเมน และ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
– ประเภทของเบราเซอร์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และระบบปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
– วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
– ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
– หน้าเว็บที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา
– ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน
คุกกี้ที่เราใช้งานทั้งหมดไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานหลักๆ ดังต่อไปนี้
– คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น การจดจำการกระทำก่อนหน้า ยอมให้เราจดจำว่าคุณได้สร้างบัญชีและลงชื่อเข้าสู่บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาภายในของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ต่างๆ ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
– คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ ถูกใช้โดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์มีการใช้งานอย่างไร มีประสิทธิภาพอย่างไร และทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชม โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
– คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้
– คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
– คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด โดยดูจากสิ่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณานั้นซ้ำๆ และเพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้ที่มีการใช้งานบางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่างๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ โซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านสามารถศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในตาราง

การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านต้องตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราเซอร์ที่ท่านใช้งาน

คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร
ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆ ที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายคุกกี้ของเรา
นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว

 

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม ความผิดพลาด ข้อสงสัยใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ช่องทางเหล่านี้
Facebook หรือ LINE : @erawanagri
อีเมล : erawanmkt@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 0-2513-5251