มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล

  • ISO 9001 : 2015 – ระบบบริหารงานคุณภาพ
  • ISO 14001 : 2015 – ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ISO 45001:2018- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ISO/IEC 17025 : 2017 – ระบบความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ
  • Q Factory บริษัทที่เป็นผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ