null

สาส์นจากท่านประธาน

null

ประวัติเอราวัณ

null

การดำเนินธุรกิจ

null

บริษัทในเครือ

null

การบริหารธุรกิจ

null

คณะผู้บริหาร

null

ทีมพัฒนาการตลาด

null

โรงงานและคลังสินค้า

การบริหารธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลความสำเร็จลุล่วงไปตามปรัชญาและภารกิจที่วางไว้ ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้วางบุคคลากร ผู้ชำนาญงานเฉพาะด้านให้มีส่วนรับผิดชอบและผลักดันธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจเอราวัณ

โครงสร้างงานบริหารแบ่งออกเป็นฝ่ายตามภาระหน้าที่ของงานที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่

ฝ่ายบริหารสำนักงานกลาง

บริหารงานในส่วนกลางซึ่งประกอบไปด้วยงานสนับสนุนการขาย งายจัดซื้อ

งานการต่างประเทศงานขายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ งานทะเบียนผลิตภัณฑ์

งานประสานงานราชการและเอกชน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

บริหารการเงินและจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและ กฎระเบียบปฏิบัติทางด้านธุรกิจ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและลูกค้าสัมพันธ์

บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน จัดโครงสร้างขององค์กรให้มีความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยธุรกิจ ประสานงาน องค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง องค์กรกับลูกค้าในทุกระดับ สนับสนุนให้ผล การดำเนินงานประสบผลสำเร็จที่ดี ต่อกัน ประสานงานเพื่อขจัดปัญหาที่ขัดแย้งกัน ให้เป็นที่เข้าใจที่ดีต่อกัน

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สนับสนุนงานวิจัยทั้งเพื่องานทะเบียนผลิตภัณฑ์และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงานบริการทางวิชาการสำหรับฝ่ายขายและการตลาด รวมทั้งงานให้ คำปรึกษาสำหรับลูกค้าในทุกระดับทั้งร้านค้าและเกษตรกร

ฝ่ายการตลาด

บริหารงานการตลาดอย่างครบวงจร ทั้งการวางแผนงานการตลาด กำหนดกลยุทธ์ ทางด้านสินค้า กำหนดกลยุทธ์ทางด้านราคา กำหนดกลยุทธ์ทางด้านช่องทางการ จัดจำหน่ายตลอดจนการวางแผนงานส่งเสรมการขายทั้งงานโฆษณา และงาน ประชาสัมพันธ์อีกทั้งประสานงานบริหารข้อมูลทางด้านการตลาด การวิจัยการตลาด และการวัดความต้องการของตลาด่

ฝ่ายขาย

วิเคราะห์การแข่งขันทางด้านการขาย กำหนดยุทธศาสตร์การขาย วางแผนงาน การขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วางแผนงบประมาณและทีมงานการขาย ตรวจสอบ และติดตามผลการขาย บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ขายในทุกระดับทั้ง ร้านค้าและเกษตร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มธุรกิจเอราวัณได้ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยได้ก่อตั้งแผนกพัฒนาธุรกิจ เมล็ดพันธุ์ขึ้นในปี 2551 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก ภายในประเทศไทยจากบริษัท Nunhams ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ได้ทำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อคัดสายพันธุ์ผักร่วมกับ บริษัท Nunhams ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาได้พันธุ์ผักที่น่าสนใจอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ พันธุ์พริกและพันธุ์มะเขือเทศ โดยได้ไปทดลองปลูกเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ สายพันธุ์ในแหล่งเพาะปลูกต่างๆ อาทิเช่น แถบจังหวัดสุโขทัย นครราชสีมา ลำพูน เชียงใหม่ หนองคาย สกลนคร แพร่ น่านและในมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรหลาย สถาบัน ทั้งที่ทำการเพาะปลูกด้วยตนเองส่วนหนึ่งและจากเกษตรกรหัวก้าวหน้า อีกส่วนหนึ่ง จนกระทั่งได้สายพันธุ์ที่น่าสนใจซึ่งได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 7 สายพันธุ์ แบ่งเป็นสายพันธุ์พริก 5 สายพันธุ์และมะเขือเทศ 3 สายพันธุ์ ได้แก่

สายพันธุ์พริก ภายใต้ชื่อการค้า

  • มรกต
  • สีหนาท
  • ฮ็อทฟาร์เธอร์
  • แฟนแตสติค

ลูกค้าสัมพันธ์

กลุ่มธุรกิจเอราวัณได้ให้ความสนใจในงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง ได้พยายาม สำรวจตลาดถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า นำมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้อง กับความต้องการมากที่สุด เนื่องจากความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นบ่อเกิดแห่งการค้าขายที่ เป็นไปด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดผลดีในทุกๆฝ่ายทั้งบริษัท ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือเกษตรกรในที่สุด