คุณกิตติราช ชนะนิธิธรรม
คุณวิมลสิริ สูญศรี
เจตจรัส พารา
พิจารี วิกิจการโกศล
ธีรสิทธิ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
ณัฐพงษ์ ศุภปัญญาพงศ์
ณัฏฐวัฒน์ คำภูผา
สมจิตรการเกษตร
ธนชัย ไทยวัน
ทัศนีย์ ศรีชัยนาท
เพ็ญวัน กุลเกียรติประเสริฐ
ศิริภรณ์ พิทักษ์สันติสุข
สดใส เมืองมนต์
ยุคนธร จิตอารีย์รัตน์
ฉัตรชัย เฉลิมโชคเจริญกิจ
อรวรรณ ชาวลี้แสน
รัชนี วนภูวดล
สมหวัง บุญสากุลธงไชย
สุพรรณี พรมเทพ
ไพบูลย์ อุปพันธ์พงศ์ชัย
เพ็ญวัน กุลเกียรติประเสริฐ
จิณาพัฒน์ ศิริทัศนาเวชภูชิต
สุทธิพงษ์ รัตนาภากร
จิณาพัฒน์ ศิริทัศนาเวชภูชิต
อุทัย ชุ่มจิตต์
ธนาวุฒิ โทสูงเนิน
เชษฐิพิสิฐ โพธิ์แนม
อำพล พรมประสิทธิ์
สมจิตรการเกษตร
วิมลสิริ สูญศรี
พิสิฏฐ์ ทองใส
จินตนา อร่ามทิพย์
ดวงแก้ว เก้านพคุณ
พรชัย หงษ์เจริญ
มงคลสุธรรมพิทักษ์
วรรณี วิทิตกพัทธ์
จิดาภา บำรุงวงศ์
พิศน์สุตา เผ่าเสนปภาสิน
สุธีรตา ณ เชียงใหม่
ภัคนันค์ วีระนรพานิช
นุช สมัครเกษตรการ
แสงทอง ธรรมศรี
มนตรี เรือนคง
วรรณา ห้องหิรัญ
วรรณี วิทิตกพัทธ์
วัฒนา ธงชัย
วราวรรณ หฤหรมย์
วิมลสิริ สูญศรี
ปุญยวีร์ บุญยืน
ธัญญารัตน์ พฤฒิภากร
สุกัลยา นาคเมือง
พรภินันท์ ศิระวิเชษฐ์กุล
ร้านพรพัฒนา
อุทัย ชุ่มจิตต์
สุวรรณา งามฉวี
นิกร อาจคงหาญ
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
ปุญยวีร์ บุญยืน
อุดร ดอนเขื่อนโสม
พรภินันท์ ศิระวิเชษฐ์กุล
สมพาส ศรีแก่วิน
มนชวิภา ธารีย์ภัส
จิณาพัฒน์ ศิริทัศนาเวชภูชิต
สุนีรัตน์ โพธิ์ดี
ประทีป คงไทย
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
ชำนาญ แป้นตระกูล
อัมพร อังวัชรปราการ
เชษฐิพิสิฐ โพธิ์แนม
สุกัญญา จันแสน
อัมพร อังวัชรปราการ
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
กตานนท์ ศรีมิ่งมงคลกุล
ภัทรา เจียมอนุกูลกิจ
วัฒนา ธงชัย
พรชัย หงษ์เจริญ
ธีรสิทธิ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
จินต์จุฑา นิลน้อย
ดำรงค์ มั่งมี
ประเวศ บุตรกตัญญู
ตาลอุ่น อ่ำสกุล
มิรดา พันธุเมฆ
สมบูรณ์ แพรต่วน
มานพ ฤทธิ์มาก
นริศรา เรียนพงศ์ชัย
ลัดดาวัลย์ รักชาติ
อัมพร อังวัชรปราการ
จิตติมา สถาพรเรืองไร
สุพิชญา ฤทธิ์ไธสง
มาลี องอาจ
วิมลสิริ สูญศรี
พรชัย ไกรเพิ่ม
สหกรณ์นิคมนครชุมจำกัด
สมเดช ปานะวงษ์
ยุพาสินี กาละเวก
สุทิศ บัวทอง
พิจารี วิกิจการโกศล
ธีรสิทธิ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
เยาวลักษณ์ ไชยคงทอง
วิริยา พิทักษ์สันติสุข
ยุพาสินี กาละเวก
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
อารี สมุทไทย
เสนีย์ อัศวสิทธิกิจ
เฉลิม แซ่กัว
สุภาพร ปริญญาศรีเศวต
มานพ ฤทธิ์มาก
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
สมศรี ทองชาติ
สุวรรณา เดชานุภาพ
วรรณี วิทิตกพัทธ์
สมจิตรการเกษตร
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
เจียม ยิ้มรัมย์
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
ทวิภพ พินิจลิขิต
จิณาพัฒน์ ศิริทัศนาเวชภูชิต
วัชรพงษ์ ด้วงแก้ว
ชวลิต พุทธจักรศรี
มนฑาทิพย์ เจริญธนรุ่ง
กรกฤช จิตเงิน
นิติธรรม
สุมาลี ดวงบุญทัน
พิชญา วิกิจการโกศล
สัญญาลักษณ์ สมนาศรี
ปุญยวีร์ บุญยืน
กำไล เสาวกุล
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
ดรุณี สังเวียน
สหกรณ์การเกษตรแม่ลาด
จิณาพัฒน์ ศิริทัศนาเวชภูชิต
เชษฐิพิสิฐ โพธิ์แนม
แสงทอง ธรรมศรี
เชษฐิพิสิฐ โพธิ์แนม
กนกพรรณ บรมสุข
จินตนา อร่ามทิพย์
อรรถกร เศรษฐชวาลวงษ์
หนึ่งฤทัย อินหาดกรวด
นงเยาว์ นันโท
พัณณ์ชิตา พิทักษ์สันติสุข
กิตติราช ชนะนิธิธรรม
ธนพร ตระหง่าน
ชูศักดิ์ จรดล
มงคลสุธรรมพิทักษ์

เงื่อนไขการรับรางวัล

• ทางบริษัทฯจะยืนยันผลการจับรางวัลกับผู้โชคดีผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในระบบ

• ผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาเพื่อแสดงประกอบการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ / ผู้โชคดีต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลในแต่ละครั้งมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี / ผู้โชคดีต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล/ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ, ค่าโอนรถ, ค่าพ.ร.บ., ค่ามัดจำป้ายแดง / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ที่นี่

• สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 096-786-4143 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.