ปราบหนอนม้วนใบข้าวด้วย “เอราด๊อกซาคาร์บ”

หนอนม้วนใบข้าวหรือหนอนห่อใบข้าว (rice leaffolder)  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cnaphalocrocis medinalis (Guenee) เป็นหนอนที่ทำความเสียหายให้ใบข้าวมาก  ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ตัวเมียวางไข่ประมาณ 300 ฟอง บนใบข้าว ตัวเต็มวัยจะหลบซ่อนบนต้นข้าวและวัชพืชตระกูลหญ้าในเวลากลางวัน ปัจจุบันพบว่ามีการดื้อยากับสารกำจัดแมลงหลายชนิดที่ใช้กันเป็นประจำต่อเนื่องกันมายาวนาน   ผีเสื้อหนอนม้วนใบข้าวจะเข้าแปลงนา ตั้งแต่ข้าวยังเล็กและวางไข่ที่ใบอ่อน เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้เห็นเป็นแถบยาวสีขาว มีผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง หนอนจะใช้ใยเหนียวที่สกัดจากปาก ดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากันเพี่อห่อหุ้มตัวหนอนไว้กัดกินภายใน หนอนจะทำลายใบข้าว ทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวถ้าหนอนมีปริมาณมากจะใช้ใบข้าวหลายๆ ใบมาห่อหุ้มและกัดกินอยู่ภายใน ในระยะข้าวออกรวงหนอนจะทำลายใบธงซึ่งมีผลต่อผลผลิตเพราะทำให้ข้าวมีเมล็ดลีบ น้ำหนักลดลง หนอนห่อใบสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัยต่อฤดูปลูก พบระบาดในนาเขตชลประทาน โดยเฉพาะแปลงข้าวที่ใส่ปุ๋ยอัตราสูง การป้องกันกำจัด 1) ปลูกข้าวสลับพันธุ์กันตั้งแต่ 2 พันธุ์ขึ้นไป จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาด 2) กำจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู และข้าวป่า 3) เมื่อเริ่มมีการระบาดของหนอนม้วนใบในแปลงข้าว ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยยูเรียไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อไร่ 4) เมื่อพบผีเสื้อหนอนม้วนใบข้าว 4-5…