คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจโรงงาน

ประเมิน Q-FACTORY ปี 2565

22 มิถุนายน 2565 ประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา และทีมคณะผู้บริหารระดับสูง (คุณโกศล นาคเรือง, อาจารย์ทวี แสงทอง, ดร.ชาตรี พิทักษ์ไพรวัน) บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด เป็นประธานในการให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร โดยคุณธรรมนูญ แก้วคงคา ผ.อ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เข้าตรวจโรงงานเอราวัณเคมีเกษตร จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการพรีเซ้นต์ข้อมูลต่างๆจากทีมบริหารโรงงาน นำโดยคุณนพ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญต่างๆกับคณะกรรมการของกรมฯ โดยภายในงานมีลำดับดังนี้

10.00 น.  คุณไพน์ทวี สุพรรณธะริดา ผู้บริหารระดับสูง กล่าวต้อนรับ ทีมงานคณะกรรมการกรมวิชาการเกษตร ในการเข้าตรวจประเมินโรงงาน Q-Factory ปี 2565  ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายสินค้าคุณภาพ ที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน โดยบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง Q-Factory เป็นรายแรกในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย อย่างแท้จริง

10.30 น.  คณะกรรมการเริ่มตรวจประเมินการผลิตและการเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร มาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ พร้อมกับทีมงานคณะผู้บริหาร และฝ่ายโรงงาน แสดงถึงความถูกต้องตามกฏระเบียบความปลอดภัย ความสะอาด เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ถูกหลักอนามัย ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตราฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตที่ได้มาตรฐานไว้อย่างครบครัน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สินค้าทั้งชนิดสำเร็จรูปและที่เป็นสารเข้มข้นสำหรับเพื่อนำมาผสมปรุงแต่ง ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากพนักงานตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการจัดเก็บและสุ่มตัวอย่างนำมาวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ภายในห้องปฏิบัติการของบริษัทที่สามารถตรวจวัดสารออกฤทธิ์ด้วยเทคนิค HPLC(High Pressure Liquid Chromatography)และ GC (Gas Chromatography) ทั้งในก่อนและหลังกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้าของบริษัทฯที่นำออกจำหน่าย

12.00 น.หลังจบการเยี่ยมชมประเมินให้คะแนนทั่วทั้งโรงงาน ได้ร่วมทานอาหารกลางวัน และทางคณะผู้บริหารและทีมงาน กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาในการประเมิน Q-Factory ในครั้งนี้